1. Üldsätted 

1.1. LEK&Co OÜ (registrikood: 14640594) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. LEK&Co OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (majandustegevusteade nr 206740; õppekava rühm: keeleõppe), mis korraldab võõrkeeleõpet.
1.3. LEK&Co OÜ tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirja alusel  1.03.2019 nr 1.1-3/19/52.
1.4. Õppetöö viiakse läbi aadressil Tuleviku tn 7, Narva asuvates ruumides ja teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.
1.5. Koolitused (avatud kursused, individuaalõppe tunnid) toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse LEK&Co OÜ veebilehel aadressil www.lek.center
1.6. Avatud kursused toimuvad aastaringi. Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7. Eesti keele A2- taseme ja B1- taseme – tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused vene keele baasil toimuvad nii grupiõppena kui ka eraõppena.
1.8. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.9. LEK&Co OÜ asjaajamiskeel on eesti keel.
1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
• õppekava nimetus;
• õppekavarühm;
• õpiväljundid;
• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• õppe sisu;
• õppekeskkonna kirjeldus;
• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. LEK&Co OÜ täienduskoolituste vormid:
2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 8-10 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.
2.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat.
2.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat.
2.4. Eesti keele A2 ja B1 tasemete tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õppija eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. LEK&Co OÜ on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus vastavalt A2 ja B1 tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.
2.5. Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed keeltekoolitused – LEK&Co OÜ pakub organisatsioonisisese keeltekoolituse teenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva keelekoolituse õppekava.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
3.1. LEK&Co OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:
• nimi
• kontakttelefon
• e-post
• isikukood
Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks, samuti Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine:
4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab LEK&Co OÜ kodulehel aadressil www.lek.center või  e-posti teel  info@lek.center
4.2. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.
4.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt kümme tööpäeva enne koolituse toimumise algust.
4.4. Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja –koht, koolituse kestus.
4.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot LEK&Co OÜ töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad LEK&Co OÜ veebilehel www.lek.center

5. Koolitusgrupi komplekteerimine
5.1. LEK&Co OÜ õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses, samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas
5.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.
5.3. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning, kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.
5.4. LEK&Co OÜ õppima asunud isikuga sõlmitakse koolitusleping.
5.5. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.
5.6.Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus tagasiside küsitluse lehe.
5.7. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
5.8. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad fikseeritakse koolituslepingus.
5.9. LEK&Co OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

6. LEK&Co OÜ kohustub:
6.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
6.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
6.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
6.4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
6.5. LEK&Co OÜ on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
6.6. LEK&Co OÜ on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
6.7. LEK&Co OÜ on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
6.8. LEK&Co OÜ ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.

7. Õppija kohustub:
7.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.
7.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse LEK&Co OÜ poolt väljastatud arve alusel.
7.3. Õppijal on õigus tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse LEK&Co OÜ poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
7.4. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.
7.5. Õppijal on õigus -5% püsikliendisoodustusele kursuse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud LEK&Co OÜ keelekursusel viimase 5 aasta jooksul.
7.6. Õppija on kohustatud teatama LEK&Co OÜ oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on Õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.
7.7. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.

 

LEK&Co OÜ õppekorralduse kord kehtib alates 24.01.2019.a.