A2 TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS

1. Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

 

2. Õppekavarühm: 

Keeleõpe (vastavalt Täienduskoolituse õppekavarühmade loetelule seisuga 01.01.2017.a).

 

3. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö).

 • mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

 • oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne, tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest.

 

Kirjutamisoskus

​Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju.

 

4. Õpingute alustamise tingimused: 

A1 - tasemel eesti keele valdamine. Kohustuslik on suulise ja kirjaliku testi läbimine kursuse alguses. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

 

5. Õppe kogumaht: 

Õppe kogumaht 250 tundi, millest kontaktõpe on 200 tundi ja iseseisev töö 50 tundi.

B1 TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS.

1. Õppekava nimetus:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

2. Õppekavarühm:

Keeleõpe (vastavalt täienduskoolituse õppekavarühmade loetelule seisuga 01.01.2017.a).

 

3. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab kõike olulist kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, vabal ajal jne;

 • oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;

 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;

 • oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsas järjekorras.

 

4. Õpingute alustamise tingimused, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 

A2 - tasemel eesti keele valdamine. Kohustuslik on suulise ja kirjaliku testi läbimine kursuse alguses. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

 

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 

Õppe kogumaht 200 tundi, millest kontaktõpe on 150 tundi ja iseseisev töö 50 tundi.

B2 TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV TÄIENDUSKOOLITUS.

1 . Õppekava nimetus:

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

2. Õppekavarühm:

Keeleõpe (vastavalt täienduskoolituse õppekavarühmade loetelule seisuga 01.01.2017.a).

 

3. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel; mõistab suhteliselt keeruka ja pika üld- ja erialakeelse jutu põhisisu;

 • mõistab keerukamate tekstide põhisisu ja leiab olulist infot ning teeb nende põhjal üldistusi;

 • väljendub selgelt huvivaldkonda puudutavatel teemadel; vestleb eesti keelt emakeelena  kõnelejatega oma huvivaldkonna teemadel ulatuslikku sõnavara kasutades ning oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada

 • kirjutab sobivas stiilis selgeid, üksikasjalikke tekste nii oma huvivaldkonna piires kui tuttavatel abstraktsetel teemadel ja põhjendab hästi oma seisukohti.

 

4. Õpingute alustamise tingimused:

B1 - tasemel eesti keele valdamine. Taset kinnitab Innove B1-taseme tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist. 

 

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 

Õppeaja kestus on 500 akadeemilist tundi (260 tundi auditoorset ja 240 tundi iseseisvat tööd, näiteks ajakirjanduse lugemine, mitmesuguste tekstide kirjutamine, ilukirjanduse lugemine, filmide vaatamine jne).

Tööalase eesti keele individuaalkursus

 

Kursus on mõeldud inimestele, kes ei ole huvitatud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistumisest, vaid soovivad arendada praktilist igapäevases tööelus vajaminevat keelt. Kursus võiks pakkuda huvi nii tööotsijatele, kes soovivad uue töökoha leidmisel paremaid väljavaateid, kui ka neile, kellel on meelepärane töö juba olemas, kuid kes tunnevad, et parem eesti keele oskus aitaks neid ametialaselt edasi areneda.