KVALITEEDI TAGAMINE

1. Üldsätted


1.1 LEK&Co OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.2 LEK&Co OÜ õpetajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises.
1.3 Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi regulaarseid õpetajate täiendkoolitusi. LEK&Co OÜ õpetajad osalevad ka muudel metoodika-alastel koolitustel  Eestis.
1.4 Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.

 

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Kõik kursused on LEK&Co OÜ kodulehel üleval vähemalt kaks kuud enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad õppida soovijad määratleda endale sobivaimad kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel.
3.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Kursusele registreeruda soovijad suunatakse sooritama keeletaseme on-line testi või määrama oma keeleoskustaset 9-pallisel kiirhindamise skaalal, mis asub LEK&Co OÜ kodulehel.
3.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.
3.4 Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
3.5 LEK&Co OÜ õppeklassid asuvad Narvas, aadressil Tuleviku 7, 2. korrus. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja internetiühendusega.
3.6 LEK&Co OÜ on kõikidele õppijatele kättesaadav joogivesi.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
4.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
4.2 Tagasiside  küsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis jääb aluseks edasise õppekvaliteedi ja keelekeskuse töö korralduse parandamisele.